REGULAMIN

Rezerwując miejsce Uczestnik zgadza się na Regulamin.

 • Rezerwacja miejsca na warsztaty następuje po wpłacie określonego w korespondencji zadatku lub po opłaceniu należności wynikającej z faktury proforma wystawionej przez organizatorów warsztatów, na podstawie danych do faktury nadesłanych przez osobę zgłaszającą się na warsztaty. 
 • Osoby oczekujące faktur muszą podać niezwłocznie dane po dokonaniu wpłaty, ponieważ wpłaty są od razu fiskalizowane przez organizatora warsztatów. 
 • W przypadku rezerwacji miejsca na warsztaty za pomocą wpłaty zadatku, pozostała część zapłaty za warsztaty musi być uiszczona najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów (chyba że zostanie to ustalone inaczej). Brak wpłaty w terminie skutkuje usunięciem z listy.
 • Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w warsztatach, po poinformowaniu organizatora, może odstąpić, odsprzedać swoje miejsce wskazanej przez siebie osobie najpóźniej 2 dni przed warsztatami (cena obowiązuje ta sama).  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Warsztatach zadatek nie jest zwracany.
 • Organizator zastrzega sobie  prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach z przyczyn niezależnych od niego, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i otrzymają zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.
 • Bez uprzedniej zgody organizatorów warsztatów zabroniona jest rejestracja przez uczestników warsztatów i wykładów. Dotyczy to zarówno rejestracji audio jak i rejestracji obrazu.  
 • Zdjęcia oraz materiały filmowe powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach promocji warsztatów w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej organizatora warsztatów.  
 • Bez uprzedniej zgody organizatorów warsztatów, zabronione jest wykorzystywanie poza warsztatami przez uczestników materiałów audio wideo używanych podczas warsztatów.  

Pełna wersja Regulaminu:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej i przedstawiona oferta nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów.„Szkolenie DaVinci Resolve od podstaw” to trzy dni zajęć praktycznych, na których omawiane szczegółowo są narzędzia i zastosowanie: Media, Cut,Edit, Color, Fusion, Fairlight oraz Deliver Page.O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona zwykle do 12 osób (w niektórych przypadkach jest to mniej lub więcej).
 1. Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów w miejscu określonym na stronie warsztatów.
 2. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów.
 3. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.
 5. Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zajęć – nie zalecamy pić napojów podczas pracy z komputerami, jeśli Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne ryzyko np. poprzez zalanie komputera przez siebie lub inne osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania warsztatów i publikacji wykonanych zdjęć. 
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji filmowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych materiałów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów i Szkoleń lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów.
 9. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.
 10. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów lub z powodu wypadków losowych.
 1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcją organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.
 2. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.
 3. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.

Opłaty

 1. Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku lub opłaceniu należności na podstawie wystawionej  faktury, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub formularz zgłoszeniowy. Numer konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów oraz swoje imię i nazwisko. 
 2. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.

Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie wpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepada.

 1. W wyjątkowych sytuacjach do 2 dni przed warsztatami można wskazać inną osobę na swoje miejsce i zadatek zostanie przepisany.
 2. Po dokonaniu pełnej opłaty, która jest ostatecznym potwierdzeniem wzięcia udziału w warsztatach i zabukowaniem miejsca na owych warsztatach, po terminie „na 14 dni przed warsztatami” i rezygnacji uczestnika pełna opłata nie jest zwracana.
 3. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.